Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

A nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő megszerzésére több esetben is köthető különmegállapodás. Elmondjuk, pontosan ki, mikor és milyen áron köthet egyezséget a több szolgálati idő érdekében. Aki nem biztosított, az az egészségügyi ellátása érdekében köthet megállapodást.

jog torveny pixabay1

Nyugellátások

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 48.. §-a alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

- nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
- felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
- öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
- az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék fizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

Ezen kívül a fent meghatározott további három esetben szolgálati idő szerzése céljából köthető megállapodás.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 2020. június 30-ig 24%. volt. Az új Tbj. hatályba lépésével, 2020. július 1-jével a fizetendő nyugdíj járulék mértéke 22%-ra csökkent.

Ezt az összeget szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem céljából kötött megállapodás esetén legalább a minimálbér alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.

2022-ben a minimálbér 200.000 forintra emelkedéséhez kötődően legalább ennek alapulvételével történik a megállapodás alapjáni 22%-os mértékű nyugdíj járulék fizetés. (l: Tbj. 48.§ (3) bekezdés).

Ha a megállapodás ennél magasabb összegre került megkötésre, a nyugdíj alapot képező jövedelemként ez, a minimálbérnél magasabb összeg fog figyelembe vételre kerülni.

Magasabb összeggel nem, hanem továbbra is csak a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

Nem változik az a szabály, mely szerint szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás kötés napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíj járulék megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. A járulék fizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Figyelem! A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál továbbra sem lehet szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással jogosultsági időt szerezni.

Egészségbiztosítás

A társadalombiztosítási ellátásra köthető megállapodások másik területe, az egészségügyi szolgáltatás biztosítására köthető megállapodás szabályai megtalálhatók Tbj-ben a 49. §-tól kezdődően. Aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, megállapodást köthet a saját, és vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

A megállapodás alapján fizetendő járulék havonkénti összege a megállapodást kötő nagykorú személy esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 százaléka, 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén 30 százaléka.

Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást köthet a Magyarországon oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár. Számára a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 30 százaléka a díjfizetési kötelezettség.

Ha a megállapodás megkötését követően a minimálbér összege változik, a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembe vételével kell a járulékot megfizetni. (l: Tbj. 50. §)

Állapotfelmérés

Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésére a megállapodást kötni kívánó személy egészségi állapotának felmérését követően kerülhet sor. A felmérés során megállapított, fennálló betegséggel, egészségkárosodással összefüggő egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás nem terjedhet ki. Az állapotfelmérésért díjat kell fizetni. Az állapotfelmérést a megállapodás megkötésére jogosult egészségbiztosítási szerv rendeli el az egészségbiztosításért felelős miniszter által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál és rendben.

Az egészségügyi szolgáltatás a sürgősségi ellátás kivételével a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától jár, kivéve, ha a megállapodás megkötésekor az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörténik. Ez esetben az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár.

Új lehetőség 2022. január 1-jétől

A Tbj. új 49/A§-ában található az az új lehetőség, amely az egészségbiztosítás anyasági pénzbeli ellátásaihoz (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj) szükséges előzetes 365 nap biztosítási idő megszerzéséhez lehetővé teszi megállapodás kötését. A megállapodás kötés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 259/68/EGK , Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (SR.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban állt személy részére lehetséges.

E megállapodás alapján fizetendő járulék összege az anyasági pénzbeli ellátás számításának alapjául szolgáló naptári napi alap, illetve naptári napi jövedelem 5 százalékának és az ellátáshoz szükséges 365 nap biztosítási időhöz hiányzó napok számának szorzata ezer forintra kerekítve. A megállapodás legfeljebb annyi időre köthető meg, ahány napig a biztosított az előzetes 365 nap biztosítási idő megszerzésére előírt két éves időtartamon belül az SR. szerinti közös betegségbiztosítási rendszer tagja volt.

Az egészségbiztosítási területen is lehetőség van arra, hogy fenti megállapodásokat a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv kösse meg.

Forrás:ado.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark