Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2019.

Létrehozva 2018. december 06. (csütörtök) 08:31

A NAV honlapján megjelent a szakképzési hozzájárulás 2019. évi szabályait tartalmazó útmutatás, melynek legfontosabb pontjait cikksorozatunkban foglaljuk össze.

2a

Hol található meg a jogszabályi háttér?

- A szakképzési hozzájárulási kötelezettség megállapítására és teljesítésére vonatkozó előírásokat a szakképzésihozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.törvény (a továbbiakban: Szht.) tartalmazza.
- A gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek a kötelezettségemegállapítása során a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulásterhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívákmértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm.rendelet szabályaira is figyelemmel kell lennie.


Melyek a szakképzési hozzájárulás lényegi pontjai?

- éves elszámolású adó, fő szabályként havonta előleget kell bevallani és befizetni
- mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának1,5 %-a (bruttó kötelezettség)
- a hozzájárulási kötelezettség pénzbeli befizetéssel,tanulók, hallgatók gyakorlati képzésével, saját munkavállalók képzésével történhet


Kik kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetésére, bevallására?

- Kft., Bt., Nyrt.,Zrt., Kkt. fő szabály szerint - igen
- szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, aziskolaszövetkezetet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet - igen
- állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokosságitársulat, vízgazdálkodási társulat – kivéve a víziközmű-társulatot -, egyesjogi személyek vállalata és a leányvállalat - igen
- ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, - igen
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó - igen
- egyéni cég - igen
- a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató,
 külföldi székhelyű jogi személy - igen
 jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég - igen
 személyi egyesülés, egyéb szervezet is - igen
- ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik - igen
- átalányadózó - nem
- kisvállalati adóalany (KIVA)- nem
- kisadózó (KATA) - nem kisadózó (pl. alkalmazott) foglalkoztatása esetén igen
- egyszerűsített vállalkozói adóalany (EVA)- munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén igen

Mi a szakképzési hozzájárulás alapja?

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő

1. nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalóiérdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével;
2. önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem;
3. a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodásijáradék;
4. az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában a munkaszerződésbenmeghatározott alapbér vagy – ha a munkát munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban végzik – a szerződésben meghatározott díjazás;
5. az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás esetében a szociális hozzájárulásiadó alapja.


Milyen korrekciós tételek léphetnek fel a szakképzési hozzájárulás alapjának meghatározásánál?

A szociális hozzájárulásra vonatkozó szabályrendszer átalakulása miatt átmeneti szabály biztosítja annak lehetőségét, hogy azokban az esetekben, ha a kifizető a 2018. december 31-éig hatályos szabályok szerint adókedvezmény érvényesítésemiatt mentesül a szociális hozzájárulási adó alól, akkor a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie.

2019. január 1-től történő változások

Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség azokban az esetekben, amikor a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (atovábbiakban: Szocho tv.) szerint nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a munkáltató a munkaerőpiacra lépő munkavállaló, a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nő,vagy a megváltozott munkaképességű munkavállaló után 19,5 százalékosmértékű adókedvezményt érvényesít a szociális hozzájárulási adó terhére, akkora kedvezményezett adóalap figyelembevételével a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie.

Az egyéni vállalkozó saját maga után, illetve a társas vállalkozás a tagja utánakkor érvényesíthet 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt, ha az egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja megváltozott munkaképességűnek minősül.

Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a doktori vagy ennél magasabbtudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztőmunkakörben foglalkoztatott munkavállalóra tekintettel, ha a munkáltató a munkaviszonnyal összefüggésben 19,5 százalékos adókedvezményt érvényesít.

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a közigazgatás modernizációjaérdekében szükséges intézkedésekről szóló 1538/2018. (X. 29. Korm. határozatalapján elbocsátott 60. életévét betöltött személy foglalkoztatásához kapcsolódókedvezmény.

Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a munkaviszonyban foglalkoztatotttermészetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adóalapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkelés más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, delegfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbérnégyszerese után, ha a munkavállalók munkaviszonyára tekintettel atárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya 19,5 százalék mértékű adókedvezményt érvényesít.

Források: NAV tájékoztató a szakképzési hozzájárulás 2019. évi szabályairól
A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.

Forrás: ado.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark