Könyvelő iroda


Elérhetőség

72/784-865

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAcebook

Tájékoztató a késedelmi pótlék kalkulátor működéséről

Létrehozva 2023. április 28. (péntek) 10:45

A késedelmi pótlékkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az idegen pénz használatát szankcionálja, tehát azt a helyzetet, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a jogszabályokban meghatározott fizetési határidőig (esedékességig), illetve a költségvetési támogatást esedékesség előtt veszi igénybe.

késpót

A késedelmi pótlék felszámításához a törvényi hátteret az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 62-64. §-ainak, a 206-210. §-ainak, valamint a 3. számú mellékletének, továbbá az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Adóig. vhr.) 21-22. §-ainak rendelkezései biztosítják.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól (mint a felszámítás kezdő napja), a megfizetés napjáig (mint a felszámítás utolsó napja), a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén a támogatás kiutalásának napjától (mint a felszámítás kezdő napja) az esedékességet megelőző napig (mint a felszámítás utolsó napja) késedelmi pótlékot kell fizetni. Kivételt képez ez alól, ha az illeték törlésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. § (2) és (4) bekezdése alapján, illetve az Itv. 80. § (1) bekezdés b), c), g) pontja alapján a jogügylet felbontása, illetve az eredeti állapot helyreállításával való megszüntetése vagy vagyonszerzés hiánya miatt kerül sor.

A késedelmi pótlék számítás általános alapelvei:

- A késedelmi pótlék számítása napi pótlékolással történik. Ehhez szükséges a napi pótlék mértékének a meghatározása.
A törvényi rendelkezések szerint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. Ezt a mértéket azonban az Art. 274/A. § (3) bekezdése szerint kizárólag a 2019. január 1-jét követően esedékessé vált kötelezettségekre kell alkalmazni.
Ennek megfelelően tehát a 2019. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások után, a korábbi szabályok szerinti, a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része mértékű napi pótlékot kell megállapítani.

Mivel a jegybanki alapkamat változhat, így a késedelmi pótléknak a meghatározott mértéke is követi azt. (A jegybanki alapkamat mértékére vonatkozó információk a NAV Internetes honlapján is megtalálhatók.)

Mindezeket figyelembe véve állapítja meg a NAV a napi pótlék mértékét, az egységes számítási elvek szerint három tizedes jegy pontossággal, kerekítés nélkül, a további tizedeseket elhagyva.

A hátralékos napok a pótlékolás során a pótlékalap összegének és a jegybanki alapkamatnak a változása miatt időszakokat alkotnak, így a pótléklevezetésben nem jelenik meg külön minden egyes naptári nap. Ha a hátralék összege vagy a jegybanki alapkamat mértéke változatlan, akkor a számba vehető napok figyelembe vételével az alábbi képlet szerint kiszámítható az erre az időszakra eső késedelmi pótlék:

késedelmi pótlék

- A késedelmi pótlék felszámítása főszabály szerint nettó módon történik, amely során a NAV a pótlékalap megállapításához az adószámlán könyvelt valamennyi tételt (pl.: bevallott kötelezettségek, támogatási igénylések, befizetések, kiutalások stb.) figyelembe veszi oly módon, hogy a tartozások összegét csökkenti az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével.
Van azonban néhány adónem, amelynek az összes tétele kimarad a nettó pótlékszámításból.

Ilyen például a késedelmi pótlék adónem (138), mivel ezen kötelezettség után további késedelmi pótlékot nem lehet felszámítani.

Nem vesznek részt továbbá a nettó pótlékszámításban az egyes vámszakmai adónemek sem (pl. 902-es Importtermék általános forgalmi adó bevételi, a 910-es Uniós vámbevételek lebonyolítási és a 956 Import jövedéki és energia adó bevételi számlák), amelyeknél – a vámjogszabályok alapján – az előírt kötelezettség késedelmes megfizetése esetén nem nettó módon, hanem egyedileg állapítja meg és írja elő a késedelmi pótlékot (kamatot) a NAV.
Előfordulhat azonban, hogy az adózót terhelő pótlék megállapításánál nem az egész adónem, hanem kizárólag egyes tételek nem vehetők figyelembe. Ilyenek például a fizetési könnyítéssel érintett tartozások, az egyes kötelezettségek végrehajtásának bírósági, vagy adóhatósági felfüggesztései, valamint a támogatási adónemek esetében az átmeneti jóváírások.

- A késedelmi pótlék felszámítása forintban történik, azonban az előírása adózói körönként eltérő, magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál forintban, társaságoknál pedig ezer forintra kerekítve, figyelembe véve a jogszabályban előírt ötezer forintos minimum összeghatárt is.

- A nettó késedelmi pótlékot általános esetben a NAV utólag, a megelőző év vonatkozásában (január 1-től december 31-ig) számítja fel, és arról az érintett adózókat évente, a tárgyévet követő év október 31-ig – adószámla értesítővel, vagy az adószámla- és késedelmipótlék-értesítővel együtt postázott pótléklevezetéssel – tájékoztatja.

Nem kapnak papír alapú pótléklevezetést az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy az elektronikus kapcsolattartást önként választó adózók. Ezen adózók a KAÜ hozzáféréssel elérhető NAV Ügyfélportálon, a „Pótléklevezetés” menüpont segítségével elektronikusan tekinthetik meg késedelmi pótlék levezetésüket.

Pótlékszámító segédprogram működése

A „Pótlékszámító” segédprogram segítséget nyújt egy adott összegű kötelezettségre eső késedelmi pótlék kiszámításához a rögzített időszakra (-tól, -ig) vonatkozóan. Nem alkalmazható azonban az utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány késedelmi pótlékszámítására és az évente egyszer központilag kiküldött adószámla-kivonathoz csatolt pótléklevezetés előállítására.
A számítási művelethez a következő adatok megadása szükséges.

Kezdő dátum:

- esedékesség után történt befizetésnél a késedelmesen megfizetett kötelezettség jogszabályban meghatározott befizetési határnapját (esedékességet) követő nap;
- költségvetési támogatás esedékesség előtt történő igénybevételénél a támogatás kiutalásának napja;

Vége dátum:

- esedékesség után történt befizetésnél a tényleges megfizetés napja;
- költségvetési támogatás esedékesség előtt történő igénybevételénél a költségvetési támogatás esedékességét megelőző nap;

Összeg (forintban megadva):

- a bevallott, vagy megállapított és a késedelmesen megfizetett kötelezettség összege;

Listázás

- Ha a képernyőn a jegybanki alapkamat változásainak követésével akarja látni a késedelmi pótlékot, akkor a megadott mezőbe szükséges kattintani.
- Ha a képernyőn csak a megadott időszakra és a megadott tőkére eső késedelmi pótlékot összesített összegét akarja megtekinteni, akkor a mezőt üresen kell hagyni.

Számítás:

A mezőre kattintással a program a megadott összegre a megadott feltételekkel kiszámítja a késedelmi pótlékot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a napi pótlék mértékének 2019. január 1-jétől történő, az előzőekben már ismertetett változása miatt:

ha a számítás „Kezdő időpontjának” 2019. január 1-jénél korábbi dátumot ad meg – függetlenül a „Záró időpontban” megadott dátumtól -, akkor az adott összegre felszámított pótlék megállapításánál a kalkulátor a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével számol.

Ha pedig a számítás „Kezdő időpontjának” 2019. január 1-jét, vagy annál későbbi dátumot állít be, akkor – függetlenül a „Záró időpontban” megadott dátumtól-, az adott összegre felszámított pótlék megállapításánál a kalkulátor a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékével számol.

Forrás: NAV weboldala / ado.hu

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark